Χερουβικά Μανουήλ Πρωτοψάλτου ( † 1819 )

  Τα συγκεκριμένα Χερουβικά του Μανουήλ τα απαντάμε μόνο στο « Νέον Ταμείον Μουσικής Ανθολογίας »τόμος Γ΄, του Νικολάου Πρωτοψάλτου Σμύρνης, και δεν έχουν συμπεριληφθεί σε καμίαν από τις γνωστές…