Κοινωνικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 ) – Τῶν Κυριακῶν ( Αἰνεῖτε )

 

Στο Ταμείον Ανθολογίας του Χουρμουζίου η σειρά αυτή των κοινωνικών διαφέρει ελάχιστα από αυτή της Πανδέκτης λόγω αναλύσεων που συμπεριλήφθηκαν. Παραβάλλοντας τις δύο σειρές μπορεί κανείς να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα πάνω στο θέμα των αναλύσεων φθογγοσήμων και μουσικών φράσεων.

Σύνδεσμος : Κοινωνικά των Κυριακών ( Αινείτε ) – Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου

*Πηγές :

  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1824), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη