Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Σύντομα

 

Όπως είναι γνωστό ο Κωνσταντίνος δεν εξήγησε ούτε συνέθεσε μαθήματά του στη νέα Μέθοδο. Τα Χερουβικά καθώς και όλα τα μαθάματα, που βρίσκονται στο Ταμείο Ανθολογίας του, εξήγησε ο μαθητής του Στέφανος ο Λαμπαδάριος.

Τὰ μέλη ταῦτα, τὰ μὲν συντμηθέντα ἐξ ἂλλων ἀρχαιοτέρων, τὰ δὲ πρὸς τὸ ἐμμελέστερον έπεξεργασθέντα, τὰ πλεῖστα δὲ, καθώς καὶ τὸ ἢδη προδημοσιευθέν διὰ τοῦ τύπου ἀργοσύντομο Δοξαστάριον, ἐξ ὑπαρχῆς μελοποιηθέντα παρὰ Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, καὶ ἐκτεθειμένα παρ’αυτοῦ κατὰ τὸν συνεπτυγμένον τρόπον τῆς ἀρχαίας μεθόδου, ἐξηγήθησαν παρ’έμοῦ χάριν τῶν ἀγνοούντων εκείνην, καὶ ἀνεπτύχθησαν κατ’αὐτήν τὴν ἀπὸ στόματος προφορικήν καὶ παραστατικήν ὑπαγόρευσιν αὐτοῦ τοῦ μελοποιήσαντος.
Ταμείον Ανθολογίας Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, πρὸς τοῖς ἐντευξομένοις Στέφανος Δομέστικος Σελ. 298

Ο Στέφανος είναι ο πρώτος «Πατριαρχικός» που εισάγει αναλύσεις στη γραφή του και πιθανότατα ο λόγος είναι ότι προσπαθεί να περάσει κάποια ερμηνευτικά στοιχεία του δασκάλου του στη γραφή. Βέβαια μελετώντας τις εκδόσεις και τις συνθέσεις του μετά την Πανδέκτη παρατηρούμε ότι αυτές τις αναλύσεις τις έχεις υιοθετήσει πλήρως. Η εξήγηση λοιπόν του Στεφάνου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον όσον αφορά τις αναλύσεις που επιδέχεται η νέα Μέθοδος.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τα Σύντομα

*Πηγές :

  • Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1846), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Α΄ Δομέστικος

2 σκέψεις σχετικά με το “Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Σύντομα

Τα σχόλια είναι κλειστά.