Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου ( † 1862 ) – Τὰ Ἀργά

 

Πρόκειται για τα ευρέως γνωστά αργά Χερουβικά του Κωνσταντίνου που βρίσκονται στη Μουσική Συλλογή Γ. Πρωγάκη. ( Στο παρόν άρθρο θεωρήθηκε σκόπιμο να δωθούν σε εξήγηση του μαθητού του Στεφάνου Λαμπαδαρίου. ) Ενώ στη Πανδέκτη η εξήγηση είναι ίδια με αυτή στη Συλλογή του Πρωγάκη, στο Ταμείο Ανθολογίας του Κωνσταντίνου ο Στέφανος δίνει μιά άλλη εξήγηση, εισάγοντας αναλύσεις και παραλλάσοντας κάποιες φορές και μουσικές φράσεις. Στο σημείο αυτό να σημειώσουμε πάλι, πως ο Στέφανος καταγράφει τα Χερουβικά κατόπιν υπαγόρευσης του δασκάλου του ( βλ. Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τὰ Σύντομα ). Αυτές λοιπόν οι μικροδιαφορές μπορεί να οφείλονται στη διαφορά μεταξύ της γραφής και της ερμηνείας του Κωνσταντίνου, και γι’αυτό αξίζει να μελετηθούν και οι δύο εκδοχές με προσοχή.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τα Αργά

Σύνδεσμος : Χερουβικά Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου – Τα Αργά ( Πρωγάκη )

*Πηγές :

  • Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου τ.Χ.Μ.Ε. (1846), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Στέφανος Α΄ Δομέστικος
  • Πρωγάκη Γ. (1909), Μουσική Συλλογή τόμος Γ΄, πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη