Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου ( † 1821 ) – Κατ’ἦχον,ἐκ τῆς Μουσικής Ἀνθολογίας Κοκκινογοργοῦσα και Ἒτερον εἰς ἦχον Λέγετο

 

Διευκρινίζεται ότι στα συγκεκριμένα Χερουβικά ( Κοκκινογοργούσα ) παρατηρούνται αρκετές ιδιαιτερότητες, οι οποίες προκαλούν προβληματισμό ως προς την αυθεντικότητα των συνθέσεων, δηλαδή αν μελουργός τους είναι όντως ο Γρηγόριος. Όπως και στην περίπτωση του Μανουήλ, οι συνθέσεις αυτές δεν παραπέμπουν στον Γρηγόριο. Ειδικότερα, εντοπίζονται αναλύσεις που δε συνήθιζε να πραγματοποιεί ο Γρηγόριος. Έπειτα, ο εν λόγω συνθέτης αναπτύσσει εκτενώς τις μουσικές φράσεις, ακόμα και στη σειρά χερουβικών του «τῆς Ἑβδομάδος». Εκτός αυτών, η μελοποίηση αυτών των Χερουβικών καταλήγει στη λέξη «…μέριμναν.». Και μολονότι οι μελωδικές γραμμές αναπτύσσονται σταθερά και ομαλά μέχρι και τη λέξη «…προσάδοντες», στη συνέχεια συντέμνονται έξαφνα και βεβιασμένα. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μοναδική πηγή αυτών των κειμένων αποτελεί η ανθολογία «Κοκκινογοργούσα». Παρατίθενται, λοιπόν, με κάθε επιφύλαξη.

Το χερουβικό σε ήχο δ΄ Λέγετο του Γρηγορίου αποτελεί ιδιαίτερη καινοτομία τόσο για την εποχή του όσο και για τη σημερινή εποχή καθώς τα παπαδικά μέλη του δ΄ ήχου είναι αυστηρά σε ήχο δ΄ Άγια και όχι σε ήχο δ΄ Λέγετο ( θέσεις Λεγέτου εμπεριέχονται σε όλα τα Χερουβικά του Δ΄ ήχου ) . Δεν συμπεριλήφθηκε σε καμία γνωστή ανθολογία του 19ου αι. και καθώς είναι σύνθεση ξένη προς την παράδοση της λατρευτικής μας μουσικής, παρατίθεται με κάθε επιφύλαξη και κυρίως για λόγους ιστορικούς και ερευνητικούς.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Γρηγορίου Πρωτοψάλτου – Εκ της Μουσικής Ανθολογίας Κοκκινογοργουσα και έτερον ήχος Λέγετος

*Πηγή :

  • Κούρτοβιτς Τσαλόγλου Π. και Κωνσταντίνου Π. Γ. (1846), Ανθολογία («Κοκκινογοργούσα»), πρώτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, «Επιστασία μὲν και ἐπιδιορθώσει τοῦ Ἰωάννου Λαμπαδαρίου τ.Χ.Μ.Ε.»