Χερουβικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου ( † 1808 )

Η μοναδική σειρά Χερουβικών που μελοποίησε. Συνεχίζοντας την παράδοση του δασκάλου του, Πέτρου του Πελοποννησίου, ο Πέτρος ο Βυζάντιος συνέθεσε τα Χερουβικά του με γνώμονα τη Πατριαρχική παράδοση εκφράζοντας παράλληλα και το προσωπικό του ύφος.

Το 1804 ὁ Πέτρος ὑπὸ τοῦ Πατριάρχου Καλλινίκου τοῦ ἀπὸ Νικαίας παυθεὶς ἐκ τῆς πρωτοψαλτείας ἓνεκα τῆς δευτερογαμίας αὐτοῦ, μὴ επιτρεπομένης εἰς τοὺς ἱεροψάλτας τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας, ἒφυγεν εἰς Χερσῶνα, ἐξ οὖ καὶ «Φυγᾶς», καὶ ἐκεῖθεν εἰς Ἰάσιον, ἒνθα καὶ ἀπέθανε τῷ 1808.

Αυτός ίσως είναι και ο λόγος για τον οποίο σε όλες τις εκδόσεις αναφέρεται ως Πέτρος ο Βυζάντιος και όχι ως Πέτρος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος. Εφόσον όμως διετέλεσε έστω και για μικρό χρονικό διάστημα ως Πρωτοψάλτης, στο «ΣΗΜΑΔΟΦΩΝΟ» και στα μουσικά κείμενα που φέρουν το όνομά του θα αναφέρεται ως Πέτρος Πρωτοψάλτης ο Βυζάντιος.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Πέτρου Πρωτοψάλτου του Βυζαντίου (Φυγά)

*Πηγές :

  • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος
  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος (1824), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Β΄, πρώτη έκδοση, Γαλατάς Κωνσταντινούπολη