Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου ( † 1777 ) – Τῶν Κυριακῶν

 

Πρόκειται για τη μεσαία σειρά Χερουβικών του Πέτρου. Εκτενέστερα μαθήματα από εκείνα «τῆς Ἑβδομάδος», το ίδιο όμως γλαφυρά.

Στη παρούσα σειρά Χερουβικών, στο Χερουβικό του βαρέως ήχου η κατάληξη στο «Αλληλούια» γίνεται στον φθόγγο πα. Έτσι απαντάται και στις δύο πηγές ( βλ. Πηγές ). Επίσης την ίδια θέση συναντάμε στο Κοινωνικό «Αινείτε» σε ήχο Βαρύ του Δανιήλ Πρωτοψάλτου, και στο Κοινωνικό «Αινείτε» σε ήχο Βαρύ, της δεύτερης σειράς, του Πέτρου Λαμπαδαρίου. Για το λόγο αυτό η θέση διατηρήθηκε αυτούσια στο παρόν μουσικό κείμενο. Θεωρήθηκε όμως σκόπιμο να παρατεθούν στο τέλος δύο γνώριμες και συνήθεις θέσεις με κατάληξη στον φθόγγο ζω.

Σύνδεσμος : Χερουβικά Πέτρου Λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου – Των Κυριακών κατ’ήχον

*Πηγές :

  • Ιωάννου Λαμπαδαρίου και Στεφάνου Α΄ Δομεστίκου τ.Χ.Μ.Ε. (1851), Πανδέκτη της Ιεράς Εκκλησιαστικής Υμνωδίας του όλου Ενιαυτού τόμος Δ΄, Κωνσταντινούπολη
  • Θεοδώρου Παπα Παράσχου Φωκαέως (1869), Ταμείον Ανθολογίας τόμος Γ΄, τέταρτη έκδοση, Κωνσταντινούπολη, Μηνάς Δομένικος